Triết Lý Đào Tạo Của ZIVEN ACADEMY

Nhiệm vụ cốt lõi
mà chúng tôi hướng đến:

Giúp học viên HỌC ĐỂ LÀM ĐƯỢC VIỆC . Cho nên mọi giáo trình, mọi bài giảng của ZIVEN ACADEMY sẽ hướng đến đạt mục đích này

Nhờ đó, học viên của ZIVEN ACADEMY sẽ nhận được 3 giá trị sau đây:

Để làm được điều trên
Chúng tôi cung cấp cho bạn 2 thứ

Phương pháp học tập dựa vào 3 bộ công cụ toolset - skill set - mindset

Toolset là công cụ, là vật dụng, là thiết bị để giúp ta đạt được mục đích. Skill set là kỹ năng, là sự phối hợp của các hành động lại với nhau. Mindset là tư duy, là niềm tin của chúng ta. 3 "set" này sẽ đi chung với nhau nhằm giúp chúng ta đạt được mục đích hiệu quả

Lộ trình phát triển dựa trên 3 giai đoạn học tập

#1 - Học kiến thức nền tảng
#2 - Học kiến thức để thực hành
#3 - Làm và thử nghiệm -> Học từ trải nghiệm